Click Below to Find Titles to Read

List of Free Maia Jose Novels to Read

Lunes, Hunyo 19, 2023

Abakada ng Pag-ibig: Rhianna Chapter 7

FREE TAGALOG ROMANCE NOVELS

CHAPTER 7

NAG-FRESHEN-UP pa muna si Rhianna sa banyo. Inalis niya ang kanyang blazer. Nagpahid siya ng towelettes para matanggal ang pawis. Naghilamos. Nagmumog.

        Iyong tipo ng mukha niya ay mas gumaganda kapag bagong-hilamos. Wala kahit baby powder. Radiant. Glowing.

        Inalis niya ang clip na nakaipit sa kanyang buhok sa gawing batok. Sinuklay niya ng mga daliri ang natural curls para bumagsak sa kanyang mga balikat.

        Pagkatapos, naglagay siya ng kaunting vanilla-scented cologne sa likod ng magkabilang tainga.

        Ready na siya.

        Napakataas ng kanyang confidence level pagbalik niya kay Anto. Nakasampay na lang sa kanyang braso ang kanyang blazer.

        Kapansin-pansin ang parang pamamalikmata ng binata pagkakita sa bago niyang look. Ibang-iba nga naman kaysa kanina.

        Sinadya pa niyang talikuran ito nang ipatong niya sa isang corner table ang kanyang shoulder bag at blazer. Talagang gusto niyang ipakita ang kanyang halos bare back.

Bago makapagsalita si Anto, agad nang kinuha ni Rhianna ang dalawang baso ng champagne. Siyempre pa, tinandaan uli niyang nasa kanang kamay niya ang para dapat sa binata.

        “Let’s drink to new beginnings,” nakangiting sabi niya habang iniaabot dito ang baso.

        “Ngayon na ba?” nag-aalinlangang sagot nito. “Akala ko, kakain muna tayo?”

        “Kakain na rin naman agad tayo, e, so it won’t make much of a difference,” katwiran niya. “Nauuhaw na kasi ako. Isa pa, mababawasan na ang lamig nitong naisalin na natin sa baso. Come on. This won’t hurt.”

        Tinanggap na rin ni Anto ang baso.

        Itinaas ni Rhianna ang baso niya.

        “To new beginnings,” ulit niya.

        Nagtaas din ng baso ang binata.

        “To new beginnings,” parang wala lang kasing choice na pagsang-ayon nito.

        Uminom si Rhianna. Halos nakalahati niya ang laman ng baso. Nakakauhaw pala ang antisipasyon.

        Pero hindi niya akalaing uubusin ni Anto ang laman ng baso nito.

        “See? Uhaw ka rin pala,” natatawang sabi niya rito.

        “Kumain na tayo,” sagot lang nito.

        Naupo na nga sila.

        “We have to taste everything,” sabi ng dalaga. “Panay specialties nila ito. Kailangang masiguro nating puwede ngang irekomenda sa readers ang food dito.”

        “I’m so hungry that everything looks good,” sagot ni Anto.

        “Talaga?” natatawa na namang sabi niya.

        “Including me?” gusto sana niyang idugtong, pero hanggang sa isip na lang...muna.

        Maganang kumain si Anto.

        “Ganito pala ito,” naisip pa ni Rhianna. “Kapag kumakain, hindi palakuwento. Parang walang kasalo. Tingnan natin. Baka mamaya lang, kapag nagsimula nang umepekto ang aphrodisiac, saka ka biglang maging madaldal.”

        Nag-enjoy na rin muna siya sa pagkain. Lahat din naman ng mga iyon, nagkataong kabilang sa mga paborito niya. Talagang titikman niyang lahat. Liban na lang, siyempre, sa rare steak ni Anto. Iyong well-done na tenderloin steak ang sa kanya.

        Natuwa siya nang makita ang serving style ng inn. May nakapatong pang personalized name cards sa tabi ng plato niya at ni Anto. Para nga naman malaman nila kung aling main course ang para kanino.

        Kasabay ng maganang pagkain, naubos din ni Rhianna ang unang baso niya ng champagne. At si Anto na mismo ang kusang nagsalin pa nang nagsalin sa kanilang mga baso ng mga kasunod niyon.

        “Sige, uminom ka nang uminom,” lihim niyang udyok dito. “Para lalong lumakas ang sipa no’ng aphrodisiac na iyon.”

        Para hindi maging obvious, sinasabayan niya rin ito sa pag-inom.

        Hindi nila nagawang ubusin ang nakahandang pagkain. Napakarami pala. Nakatigalawang baso lang sila ng champagne. Hindi rin naman niya talaga balak na lasingin si Anto at lalong ayaw niyang malasing. Pero ang dessert na fresh strawberries and seedless grapes in whipped cream ay nasimot nila.

        Ang saya-saya ni Rhianna. Iniisip niyang dala lang marahil ng antisipasyon kaya para siyang nakalutang at ipinaghehele sa ulap.

        “Hmmm, this is the life,” sabi niya habang kampanteng sumasandal sa kanyang silya. “Ang sarap nga pala dito...heavenly...”

        Pakiramdam niya’y relaxed na relaxed siya. Isa-isa pa nga niyang hinubad ang kanyang ballet flats sa ilalim ng mesa. Pagkatapos, ipinatong niya ang dalawang paa sa katabing silya.

        Naiisip niya, “Ganito ba talaga ang epekto ng champagne? Hindi pa nga siya tipsy sa lagay na ito. Paano pa kaya ang epekto kay Anto ng champagne na may halo pang aphrodisiac?”

        Napansin niyang mataman siya nitong pinagmamasdan.

        “Are you all right?” tanong pa ng binata.

        Nginitian niya ito nang matamis.

        “Of course, I’m all right,” sagot niya. “I’m in the right mood for... anything. Ikaw, how do you feel?”

        “Okay lang,” nakakunot-noong pagkikibit-balikat nito.

        Nag-giggle si Rhianna. Hindi niya mapigil.

        Biglang-bigla, wala na siyang mga inhibisyon sa kanyang gustong sabihin o gawin.

        “Ang cute mo talaga pag nagpapaka-stubborn ka,” sabi niya kay Anto.

        Lalong kumunot ang noo ng binata.

        “What are you talking about?” tanong nito. “Ano ba’ng nangyayari sa `yo? Sinasabi ko na nga ba. It must be the champagne.”

        Lalo siyang nag-giggle nang nag-giggle.

        “Hindi ako lasing,” sabi niya. “Bakit, ikaw ba nalalasing sa dadalawang baso ng champagne? Come on…”

        “Marunong akong magtantiya kung hanggang saan ang kaya kong inumin,” seryosong sagot ni Anto. “And no, hindi ako nalalasing sa dalawang baso ng champagne.”

        Parang pagpapatunay sa pahayag nito, inurong pa ng binata nang palayo sa mesa ang silya nito. Nakaupo pa rin ito nang diretsong-diretso. Nakasiksik sa magkabilang bulsa ng pantalon ang mga kamay. Parang istriktong judge na nakatitig sa kanya.

        Nanulis ang nguso ni Rhianna.

        “Ganoon?” sabi niya. “Tough guy ka talaga, ha? Tingnan natin.”

        Inip na inip na kasi siya. At napipikon na rin.

        Ang nasa isip na lang niya, kung sadyang nilalabanan ni Anto ang epekto ng ipinainom niya ritong aphrodisiac, aba’y kailangang gumawa siya ng mas epektibong hakbang.

        Kaya mabilis na tumayo si Rhianna at lumapit sa kinauupuan ng binata.

 

KANINA pa nagtataka si Anto sa pagbabago ni Rhianna. Naisip niyang dapat nga siguro ay pinanindigan niyang huwag nang buksan ang champagne na iyon.

        Pero akala naman niya, sanay nga ang dalaga sa champagne. At sabi nga nito, may kape naman sa kusina. Kung ma-tipsy man ito, puwede pa niya itong bigyan ng panahong maka-recover bago sila mag-drive pauwi.

        Kaso lang, kahit habang kumakain pa sila, naging palangiti na ito kahit wala naman siyang makitang dapat nitong ikangiti. Maya’t-maya’y tumitingin sa kanya bago bigla na lang mapapabungisngis.

        Hindi na lang niya ito masyadong pinansin. Lalo pa dahil mas nagiging cute ito pag bumubungisngis. Naiilang siyang pagtuunan iyon ng pansin. Itinuon niya ang kanyang konsentrasyon sa pagkain kahit na hindi na niya halos nalalasahan ang kinakain. Ni wala siyang maisip na pwede nilang mapag-usapan kaya nanatili siyang tahimik.

        Mas nailang siya nang matapos silang kumain. Nang magtaas na ito ng mga paa sa silya at tumaas hanggang kalagitnaan ng hita ang damit nito. Kitang-kita niya iyon dahil made of glass ang tabletop ng mesang nakapagitan sa kanila.

Lalo siyang nabahala nang magsimula na itong magpahayag ng kung anu-anong hindi niya maintindihan. Yung tinatawag siyang stubborn.

        Pero hinding-hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ni Rhianna. Kaya nga hindi siya nakapalag.

        Nang hindi yata nito nagustuhan ang sagot niya ay bigla na lang itong tumayo at lumapit sa kanya.

Nag-alala siyang baka gumewang ito. Pero suwabe ang kilos ni Rhianna. Wala ngang kahit na anong palatandaan ng kahit pagka-tipsy liban sa parang panunukso nito sa kanya.

At natagpuan na lang niya itong nakaupo sa kanyang kandungan.

In shock si Anto kaya hindi man lang nakaiwas.

        Mas “nakasakay” yata ang tamang termino ng ginawa ni Rhianna. Dahil nakaharap ito sa kanya. Nasa magkabilang gilid ng kanyang mga hita ang mga tuhod nito. Nakalilis na nga ang bestida nito hanggang pinakaibabaw ng makinis at bilugang mga hitang iyon.

        Saglit lang naman niyang nasulyapan ang mga hita ni Rhianna kahit damang-dama niya ang pag-ipit ng mga ito sa kanyang mga hita. Paano’y heto na mismo sa harap ng mukha niya ang napakagandang mukha ng dalaga. At nakayakap pa man din sa kanyang leeg ang mga bisig nito.

        Ilang saglit din ang nagdaan bago niya nagawang ilabas ang kanyang mga kamay mula sa mga bulsa ng kanyang pantalon. Hindi agad siya nakapag-react.

        Nang makawala siya sa kanyang initial shock ay nagawa niyang hawakan ang dalaga sa beywang. Paawat.

        “Rhianna...?” sabi niya.

        Hindi talaga niya ito maintindihan.

“Lasing ka,” iyon lang ang kaya niyang isiping dahilan ng nagaganap.

        Nginitian siya nito nang pagkatamis-tamis.

        “Of course not,” sagot nito. “I’m not drunk on champagne. That’s ridiculous. Kahit sumahin mo ang alcohol content ng dalawang baso ng champagne, you’ll find na hindi yun nakakalasing. So don’t hide behind that excuse.”

        Napakurap siya.

        “Mas accurate siguro sabihing…I’m drunk on you…” malambing na dugtong ni Rhianna.

        “Huwag mo nang labanan, Anto,” bulong pa nito sa mismong tainga niya.

        Sa bawat pagkilos ng dalaga, lalo pang napapadiin ang pagkakaupo nito sa harapan niya. Ang mahirap pa niyon, alam ni Anto na bukod sa sarili niyang kasuotan ay panloob na lamang ni Rhianna ang nakapagitan sa kanila sa gawing iyon. Useless nang proteksyon ang damit nitong kanina pa nakalilis nang husto.

Paano namang hindi siya mag-iinit sa ganoon?

        At kahit na anong pigil ang gawin niya sa beywang ng dalaga, hindi sapat ang buwelo niya sa kanyang pagkakaupo para mailayo ito. Nagawa pa rin ni Rhianna na idikit ang mukha nito sa mukha niya.

        Nangibabaw ang pagkamaginoo ni Anto. Pikitmatang ibinaling niya sa gilid ang kanyang mukha kaya sa pisngi niya dumapo ang mga labi ng dalaga.

        “Rhianna...wala ka sa sarili mo...,” parang pagmamakaawa niya rito.

        Nagmamakaawa siya dahil hirap na hirap na siya. Hirap na hirap na siyang magpigil.

        Akalain ba naman niyang mangyayari ito sa kanila? Na nasa kandungan niya ang babaing minahal na niya mula pa sa elementarya at magpahanggang ngayon? Kung bakit naman nagkaganito pa ang sitwasyon. Iyong nakainom ito.

        Hinarap siya ni Rhianna. Seryoso ang mukha.

        “Pareho tayong hindi lasing, Anto,” pahayag nito. “Sabihin mo na ang totoo. Ayaw mo na ba sa ‘kin? Nabaliktad na ba ang mundo at ako naman ang ipapahiya mo?”

        Biglang parang mangiyak-ngiyak na ito.

        Hindi iyon kaya ni Anto. Parang piniga ang puso niya.

        Agad na lumipat ang mga palad niya sa mukha ng kaharap.

        “Hindi sa ganoon,” sagot niya. “Don’t cry. I don’t want to make you cry.”

        “Then show me how you feel…,” parang daing ni Rhianna.

        Hinahagkan nito ang kanyang pisngi nang pasinghot. Parang humahalik sa baby. Pagkatapos, ikinukuskos nito ang sariling pisngi sa kanyang pisngi. Parang ninanamnam lang ang kanilang skin-to-skin contact.

        Mas lalo pang apektado si Anto ng ganoon ka-inosenteng paglalambing ng dalaga.

        Lalong nahamon ang kanyang pagtitimpi nang mahagilap din ni Rhianna ang kanyang bibig. Doon naman siya nito hinagkan nang hinagkan. Mga mumunting halik na sa simula’y parang mga sunud-sunod lang na dampi ng labi. Pero nang maglaon ay naging mas exploratory na.

        Napatid ang pasensiya ni Anto nang ginawang parang kendi ni Rhianna ang kanyang lower lip.

        Yumakap na ang isa niyang bisig sa beywang nito. Umakyat naman ang kabila niyang palad at sumapo sa malambot na batok ni Rhianna. Maingat na maingat pa rin siya rito - pakiramdam niya’y napakaselan ng bawat bahagi ng malambot na katawang ito - pero siguradong-sigurado na siya sa kanyang kilos.

        Tinugon niya ang mga halik ng dalaga. Para naman hindi ito mabigla, sinimulan niya sa paggaya sa ginagawa na nito. Pagkatapos, unti-unti, siya na ang nanguna. Siya na ang nagturo.

        Para siyang mababaliw. Kaylambot ng mga labi ni Rhianna. Nalalasahan pa niya ang strawberries, grapes at cream sa bibig nito, pero higit pa roon ay nalalasahan at nalalanghap niya ang mismong unique body scent ng babaing minamahal niya. Kung maaari lang sana ay gusto niyang ibaon ang kanyang buong pagkatao sa natatanging bangong iyon.

        Bahagya nang nakasabunot ang kanyang mga daliri sa buhok ni Rhianna. Ah, isa pa iyong napaka-erotikong karanasan para kay Anto. Noon pa niya pinapantasyang mahaplos man lamang ang mga natural curls na iyon. Na ngayo’y parang kurtinang nakapaligid sa magkadikit nilang mga mukha.

        Naging mas balisa pa ang galaw ng katawan ni Rhianna. Mas madalas ang mga daing nito na parang may hinihiling.

        Maya-maya lang ay biglang kumalas ang mga bisig nito mula sa pagkakayakap sa leeg niya. Iyon pala’y inabot nito’t ibinaba ang zipper ng sariling damit. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nagisnan na lamang ni Anto na ibinababa ni Rhianna ang magkabilang strap ng damit. At halos natambad na ang dibdib nitong hindi yata kayang supilin ng suot nitong white satin strapless bra.

        Frantic ang kilos ni Rhianna. Parang gustung-gustong makahulagpos sa pagkakagapos ng inaalis na bra.

        Siya nama’y sabik na sabik nang matunghayan ang ikinukubli pa ng kapirasong panloob na iyon.

        Sa wakas ay naitapon na rin ni Rhianna ang sagabal. At para pang nagmamakaawa ang mga mata nito habang piping iniaalok sa kanya ang kayamanang iyon. Para bang may pangamba pa ito na baka tanggihan niya.

        Magagawa ba naman niya iyon? Hindi nga niya kayang pigilin ang kanyang nangangatal pang mga kamay sa paghaplos sa kambal na kagandahang iyon. At hindi puwedeng hindi niya idantay ang kanyang mga pisngi sa magkabilang mala-ulap na kalambutang iyon bago pa ganap na angkinin ng kanyang mga labi.

        Naging parang hikbi na ang mga daing ni Rhianna. Kasabay ng pagsabunot ng mga daliri nito sa kanyang buhok ang kusang pagdiin pa ng harapan nito sa kanyang harapan.

        Alam niya, mas lalo lang niyang pinagliliyab ang nadarama nitong pangangailangan. Wala na yata itong ibang namamalayan kung hindi ang bawat sensasyong naidudulot niya rito.

        Hindi na rin naman inosente si Anto. Naranasan na niyang malagay sa ganoong kaigtingan. At alam niyang hindi niya magagawang ibitin si Rhianna. Hindi niya kayang maging ganoon kalupit.

        Parang napakabilis ng mga pangyayari at hindi pa niya maipaliwanag kung paano sila nakarating sa ganito, pero ang alam niya’y pareho nga silang hindi lasing. Pareho silang nasa tamang pag-iisip. At narito ang babaeng pinakamamahal niya. Ang tanging babaeng minahal niya. Iniaalay ang sarili sa kanya. Wala na siyang iba pang kayang isipin kung hindi ibigay ang hinihiling nito.

        Nang mabuo ang kanyang pasya, naging mabilis ang pagkilos ng binata.

        Umungol nang parang pareklamo si Rhianna nang itigil niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Pero agad naman niya itong pinangko at masuyong binulungan.

        “Lilipat lang tayo sa bed,” sabi niya.

        Katabi lang naman ng veranda ang kaisa-isang bedroom ng cottage.

        Nang maihiga niya sa gitna ng king-sized bed si Rhianna ay maingat niyang inalis ang natitira nitong saplot. Lukot na lukot na ang damit nitong nakapulupot sa beywang. Kasabay na ng pagbababa niya roon ang pagbaba niya sa manipis nitong white satin bikini.

        Sa kabila ng lahat na nilang pinagsaluhan ay nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. At nanuyo ang kanyang lalamunan nang matambad sa kanya ang buong kahubdan ni Rhianna. Halos perpekto sa kanyang paningin. At nakaalay sa kanya.

        Nagsimula uli itong dumaing.

        “I’m here,” parang pang-aalo niya rito.

        Hindi naghubad si Anto, liban sa kanyang sapatos. Pero nahiga siya sa tabi ni Rhianna. Gagawin niya ang lahat para masubhan ang apoy na ngayo’y rumaragasa sa buo nitong katawan.

        Alam niya kung ano ang makapagbibigay dito ng mabilis na kaganapan. Ayaw niyang madaliin ang lubos nilang pag-iisa. Ihahanda muna niya ito. Dumako ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga halik sa pinakasikreto at pinakasensitibong sentro ng kasarian nito.

        Napalakas ang daing ni Rhianna. Hindi maitago ang pagtugon ng buong pagkatao nito.

        Hindi tumigil si Anto. Hindi lang minsan o makalawang beses niyang dinala ang kasuyo sa kaganapan. Inulit-ulit pa niya iyon hanggang sa parang magmakaawa na ito.

        “Take me, Anto,” hiling nito.

        Umahon siya para tunghayan ang napakaganda nitong mukha na ngayon ay parang sa isang diyosa.

        Handang-handa na rin siyang gawin ang pinakahihiling nito.

        “Effective pala talaga ang aphrodisiac,” pabungisngis uli na sabi ni Rhianna nang magkaharap sila.

        Natigilan si Anto.

        “Aphrodisiac?” ulit niya.

        Isang napakapilyang giggle uli ang pinakawalan ni Rhianna.

        “See, nawala ang inhibitions mo,” sabi nito. “Yung mga pinakapigil-pigil mo. Isnabero ka kasi sa office , e.”

        “Ano’ng sinasabi mong aphrodisiac?” tanong uli ni Anto.

        “Yung nilagay ko sa champagne mo,” pabungisngis pa rin na pag-amin ni Rhianna.

        Parang binuhusan ng malamig na tubig si Anto.

        Naalala niya ang nangyari kanina sa tray ng mga baso ng champagne.

        Napaupo siya bigla sa tabi ni Rhianna.

        “O, why?” malambing pa rin na tanong ng dalaga, pero namumungay na sa antok ang mga mata nito. Hindi nakakapagtaka dahil sa kung ilang ulit nitong pagkaranas ng sukdulan dala ng kanyang bibig.

        “I think ikaw ang nakainom nun, Rhianna,” sabi niyang madilim ang mukha. “Nagkapalit ang baso natin.”

        “What?” pabungisngis pa rin na sagot nito. “Ako? Oh, my. So this is how it feels. Ang sarap pala ng feeling...Come, Anto, ituloy na natin…”

        Hinila siya nito sa braso, pero halos wala nang lakas ang mga kamay nito.

        “This isn’t right, Rhianna,” sagot niya, pero sa nang-aalo na tinig. “Sleep it off…”

        Hinagod-hagod niya ito sa buhok.

        “Hmmm,” pareklamo pang ungot nito, pero papawala na nga ang ulirat. Hanggang sa ganap na itong makatulog.

        Maingat na kinumutan ni Anto ang kahubdan ni Rhianna. Parang hindi na niya ito magawang tingnan. Iniiwas niya ang kanyang mga mata.

        Kung alam niyang iyon ang dahilan kung bakit umasta nang ganoon si Rhianna, ni dulo ng mga daliri nito’y hindi niya kinanti.

        Tumuloy siya sa banyo at itinapat sa malamig na shower ang nag-iinit pa niyang katawan. Gusto niyang parusahan ang kanyang sarili. Hindi niya dapat na ginawa iyon. Hindi ganito ang pinangarap niyang magaganap sa pagitan nila. Nungkang magsasamantala siya habang wala sa sarili si Rhianna.

        Pagkatapos ng matagal na pagbababad sa cold shower ay muli siyang nagbihis. At hindi na siya tumabi kay Rhianna. Nakatulog na lamang siyang nakaupo sa corner desk ng kuwarto, nakaunan ang ulo sa braso.

(Kapag hindi lumabas ang kasunod na chapter pagkatapos nito, pindutin ang > o kaya’y ang Mga Lumang Mga Post na link.)

(Link sa listahan ng iba pang mga nobela.)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento